fbpx
Тодор Николов

Тодор Николов

Директор проекти по енергиен преход на Solvay Sodi

Тодор НИКОЛОВ се присъедини към екипа на Solvay, като Директор проекти по енергиен преход, през септември 2021 г., като работи по проектите за енергиен преход на обектите на GBU Soda Ash & Derivatives със специална мисия, фокусирана върху Девня, БЪЛГАРИЯ.

Тодор НИКОЛОВ носи своя богат опит от управление на проекти, стратегия и бизнес развитие, което би било в полза на всяка индустриална компания. .

Тодор НИКОЛОВ е работил в централният офис на Веолия във ФРАНЦИЯ, като експерт по когенерационни инсталации и проекти за производство на енергия от отпадъци, като в тази роля той е участвал пряко и е допринесъл за успешното приключване на проекти за сливания и придобивания, проекти за бизнес развитие и подобрения на ефективността на активи на Веолия в областта на комбинираното производство на енергия, както и оползотворяването на алтернативни горива. В БЪЛГАРИЯ.

Бил е бил член на СД и Изпълнителен директор на няколко дружества, последно на “Веолия Енерджи Варна” ЕАД. В момента е член на СД на “Девня Енерджи” ЕАД, дъщерно дружество на “Солвей Соди” АД.
Тодор НИКОЛОВ има богат, над 25 годишен, опит в енергийния и индустриален сектори, по-конкрeтно в дейности свързани с енергийна ефективност, декарбонизация, производсто и пренос на енергия, регулаторно управление и политики, технологично развитие, кръгова икономика и иновации.

Тодор НИКОЛОВ е с висше техническо образование в областта на топлоенергетиката, магистърска степен по икономика в областта на индустрията, както и с много специализации и квалификационни обучения в областта на корпоративното управление, преструктуриране и развитие на компании .