fbpx

Светлана Боянова

Председател на Институт за агростратегии и иновации и ръководител на Европейския цифров иновационен хъб AgroHub.BG, изпълнителен директор на Българска аграрна камара

Светлана Боянова е един от водещите експерти в България по темата Обща селскостопанска политика. Тя завършва право в Бургаския свободен университет и започва кариерата си като главен експерт в дирекция „Интеграционна политика“ в Министерството на земеделието и горите през януари 2000 г. Още по това време нейният фокус е Обща селскостопанска политика, както и биологичното земеделие и правната закрила на сортовете в ЕС. От средата на 2003 г. е юридически съветник в Българската международна стопанска асоциация (БИБА), понастоящем КРИБ. От 2008 до 2010 г. е изпълнителен директор на Асоциацията на земеделските производители в България /АЗПБ/. В периода 2010-2013 г. е заместник-министър на земеделието и храните с ресори „Поземлени отношения“, „Директни плащания“ и „Програма за развитие на селските райони“.

От ноември 2013 г. до момента ръководи Институт за агростратегии и иновации със стремежа да информира широката общественост за сложните политически взаимовръзки на ниво ЕС и да тълкува документите, съпътстващи създаването и прилагането на земеделските политики. Институт за агростратегии и иновации е единствената българска организация, част от европейски консорциум „Support Facility for Innovation and Knowledge exchange including EIP-AGRI”, който действа като посредник в рамките на мрежата ЕПИ-АГРИ (Европейско партньорство за иновации за селскостопанска продуктивност и устойчивост) като подобрява комуникацията и сътрудничеството между всички, които имат голям интерес към споделяне на знания и иновации в селското, горското стопанство и селските райони: земеделски стопани, изследователи, съветници, фирми, екологични групи, потребителски групи по интереси и други организации.
Понастоящем Светлана Боянова е национално контактно лице по Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“, клъстер 6 „Храни, биоикономика, природни ресурси, селско стопанство и околна среда“.
Светлана Боянова е двигател за основаването на първия български цифров иновационен хъб за земеделие АгроХъб.БГ. От юни 2022 г. е и ръководител на одобрения по програма „Цифрова Европа“ на Европейската комисия Европейски цифров иновационен хъб с фокус прецизно земеделие AgroDigiRise, който надгражда АгроХъб.БГ.

На 17 май 2023 г. е избрана за изпълнителен директор на Българска аграрна камара (БАК) – най-голямото обединение на земеделски производители след 1989 г. в България.