В енергетиката са необходими промени, за да стане съвременна, модерна и зелена

В енергетиката са необходими промени, за да стане съвременна, модерна и зелена

Партия „Има такъв народ“ се очаква да поеме управлението на сектор „Енергетика“. Беше посочен и бъдещият енергиен министър – Александър Николов, който е млад човек, но с впечатляваща автобиография и експертиза в областта на финансите. Именно в тази връзка мнозина експерти и анализатори подчертават, че специално в енергетиката е изключително важно да се постигне баланс между младостта и знанията и опита. Това е и разковничето за бъдещето на този сектор у нас, в който ще има промени и е нужна глътка свежо мислене на млади икономисти.

А те трябва да знаят, че енергетиката е сложен сектор като структура – обединява напълно различни мощности за производство на електроенергия като базовите АЕЦ и ТЕЦ, които вече се съчетават с ВЕИ технологиите. Освен производството е от значение и модернизацията на инфраструктура за пренос и разпределение на енергийните потоци като тук говори за ток, природен газ, а защо не и за водород.

Именно това означава да се обмисли стратегически и да се управляват дългосрочни инвестиции, а не само да се решават краткосрочно проблемите и да се „кърпят“ финансовите дупки в сектора. Стратегическото мислене означава и търговия на електроенергия и природен газ. Пред страната ни предстои и огромното предизвикателство на Европа – “Зелен преход” и технологична трансформация на редица сектори, особено на въглищния и газовия, ако говорим за енергетика. Тук има технически особености, технологии, управление на финансови потоци, регулации и твърде често законодателни промени, пазарни деформации и неприсъщи за предприятията от сектора социални ангажименти.

Затова анализаторите са единни, че в управлението на сектора е необходимо да се включат и експерти и консултанти, които имат задълбочени познания и експертен поглед върху общата картина в сектора. Нужни са и детайлни познания за ключови производства, процеси и дейности в сектора, които да са съчетани с пазарни и икономически особености, на които сме свидетели в последните години.

През тази година сътресенията в енергетиката са свързани основно с високите цени както в Европа, така и у нас. При последните няколко опита за съставяне на правителство варианти за поста енергиен министър бяха Красимир Ненов, който е изпълнителен директор на ТЕЦ  „КонтурГлобал Марица Изток 3“. Той е доказал се професионалист с изключителна експертиза. Друг доказал се водещ експерт, не само на партия „Има такъв народ“, но и за енергийния отрасъл, е Иван Хиновски. Самият той представи и стратегията за управление на сектора по време на преговорите за коалиционно споразумение с „Продължаваме промяната“. Вероятно точно подобни експерти, заедно с енергията на Александър Николов, са необходими на страната, за да се създаде нова модерна визия и работещ енергиен сектор. Дори и още такива хора би трябвало да бъдат привлечени в управлението директно или като консултанти , за да бъде постигнат баланс и професионализъм сложения, финансово и енергийно, сектор.

 Какво предвижда управленската програма на ИТН в енергетиката?

За бъдещото развитие на енергетиката е нужно да се интегрират редица стратегии и политики, които трябва да бъдат разработени и приложени в бъдещата Енергийна стратегия. В нея трябва да кореспондират различни секторни политики и тази стратегия да е обвързана с други ключови документи. Такива са например Стратегията за декарбонизация на българската икономика и ограничаване на климатичните промени, Стратегията за управление на радиоактивните отпадъци и отработеното ядрено гориво, Стратегията за проучване и развитие на собствено добив на петрол и газ, Стратегия за развитие на минните региони,  Стратегия за развитие на електрическата инфраструктура за изграждане на мрежа от зарядни станции за електрически автомобили и други. Това е записано в основните предложения на партия „Има такъв народ“ за сектора.

В приоритетите им е записано още, че са нужни промени в Закона за енергетиката и други нормативни документи, за да се създават нови административни структури в отговор на новите политики и предизвикателствата пред страната. Такива позиции са например заместник-председател на Министерски съвет, отговарящ за климата, както и междуведомствен експертен „Климатичен съвет“. Нужно е да има и  междуведомствен експертен „Енергиен съвет“, който да създава и дискутира енергийните политики и бъдещето развитие.

Според експертите е редно Министерство на енергетиката да представя ежегодни публично достъпни доклади за изпълнение на дейностите заложени в Енергийната стратегията, а ръководството му-пресконференции за състоянието на енергетиката и изпълнението на стратегията на всеки 3 месеца. Всъщност секторът се нуждае спешно от нова енергийна стратегия, която да включи всички тези промени и да даде насока за целия сектор.

По отношение на действията най-спешно е да се продължи разплащането на компенсациите на бизнеса за високите цени на електроенергията. Трябва да се промени и функцията на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ като се въведе нова линия за компенсации на високите разходи чрез фонда. Нужни са и промени в Наредбата за търговия с електрическа енергия и промяна на регламента  за закупуване на технологични разходи от ЕРП-тата и ЕСО вместо от платформата „Ден напред“ на БНЕБ-на цената на обществения доставчик. Трябва да се стимулира търговията на платформата „Двустранни договори“, но при нови условия. За нормализиране на цените за бизнеса пък е важно да се сключи многостранен договор между БЕХ, НЕК, БНЕБ и производители на електроенергия и нормализиране на цените на електроенергията на енергийната борса.

До момента всички партии в бъдещата коалиция са категорични, че са необходими одити на всички производствени енергийни дружества, оператори на мрежи и на Фонд „СЕС“. Нужен е и анализ на големия брой бюджетни организации-потребители, които използват услугите на Доставчика на последна инстанция (ДПИ), а това води до неоправдано високи разходи  за бюджета и предприемане на мерки.

Важно е да се направят и промени в методиката за определяне на компонентата „Задължение към обществото“ и въвеждане на диференцирана цена, като за потребителите на вътрешния пазар се определя  отрицателна цена. Подобна идея наскоро лансираха и от Асоциацията на индустриалния капитал в България. Важно е правителството да направи и преглед на наказателните процедури срещу България в областта на енергетиката и организиране на действия за отразяването им.  Причината е, че там има дела за милиарди левове, които в един момент ще се отразят и върху бюджета ни.

Предложенията на ИТН са свързани с водене на няколко основни политики.

От ИТН вече представиха своите 16 основни политики, които биха искали да изпълнят през управлението на коалиционното правителство:

– Подготовка на условията за приложение на механизма за капацитет:

– Изготвяне на актуалното състояние на заявените (по типове, райони и мощности) и в процес на изграждане нови генериращи мощности на ВЕИ и прогнозен мощностен и енергиен баланс с отчитане на резултатите от изпълнение на планираните и заявени инвестиционни намерения;

– Приемане на нова Енергийна стратегия на България съвместно с анализ за съвместимост и ОВОС с отчитане на политиките и мерките в другите национални стратегии.

– Подготовка и стартиране на програмата за изграждане на индивидуални ФВ-инсталации до 4 kWp със съфинансиране в рамките на ПВУР за битови потребители в съответствие с Директива 2018/2001, и до 1 MWp за индустриални  потребители.

– Приложение на либерален режим на изграждане на нови мощности на ВЕИ на пазарен принцип без

– Разработване на Национална стратегия за български добив на петрол и газ и диверсификация на доставките. Политическа и институционална подкрепа за възстановяване на местния добив на природен газ.

– Повишаване на административния капацитет на КЕВР за контрол по REMITT и избор на ръководство и състав  съобразно изискванията на ЗЕ.

– Подготовка за листване на основни държавни енергийни дружества на борсата след преструктуриране и  оздравяване като публични дружества с 15 % участие на външни инвеститори.

– Разработване и реализиране на Дългосрочна стратегия за развитие на комплекса „Марица изток“ във варианти с участие на специалисти от комплекса, работодатели, профсъюзни организации и държавната администрация.

– Ускоряване завършването на ICGB и терминала в Александруполис и постигане на стратегическата цел за повишаване на доставките на азерски газ минимум 3 млрд.куб.м./година чрез сключване на ново споразумение със Сокар.

– Промени на Уставите на държавните енергийни дружества, на договорите за управление и приложение на нов модел на планиране с целеви разходи на база добри практики:

– Разработване на национална стратегия и пътна карта за развитие на електрическата инфраструктура за изграждане и експлоатация на мрежа от зарядни станции за електрически автомобили. Промени в националното законодателство.

– Проучвания и оценки на системните ефекти от изграждане на двата ХТК на река „Дунав“,  ВЕЦ „Горна Арда“, ВЕЦ „Тунджа“, „Яденица“ и други хидроенергийни обекти след анализи на съответствията и ОВОС.  

– Разработване, приемане и приложение на Наредба за защита на енергийно уязвимите домакинства на либерализирания енергиен пазар след обществено обсъждане.

– Промяна на Закона за концесиите с цел защита интересите на Република България и постигане на оптимална съотносимост при отдаване на природните ресурси на концесия.  Отчитане на световните практики и новите стандарти.

Основен акцент разбира се и бъдещето на ядрената енергетика и изграждането на нови ядрени мощности. Нужно е да се направи анализ на информацията и препоръките на ЕК относно проекта АЕЦ“Белене“ постъпили през 2020 г. Също така да и да се предприемат действия за преустановяване дейностите по проекта АЕЦ “Белене“, но след правен анализ за последствията.

Също така да се ускори работата по проекта за Седми блок на АЕЦ „Козлодуй“. Отделно държавата трябва да следи и за развитието на малки модулни реактори. Според анализа на ИТН площадка “Белене“ може да бъде чудесно място за изграждане на завод за зелен водорд, а и има инвеститорски интерес в тази посока.

За партията от ключово значение е създаването на ново специализирано държавно предприятие  „Конверсия на минни региони“, което да отговаря за зеления преход на въглищните региони у нас.

За да се случат тези цели и проекти е необходимо синхронизация на работата с други ключови министерства – на финансите, на икономиката и индустрията, МОСВ, МРРБ дори и транспортното министерство. За проектите и визията е необходими и одобрението от синдикати, за да може да видим и у нас действащи проекти, реализирани на базата на публично-частното партньорство.