fbpx
Многото лица на зелената трансформация в бизнеса

Многото лица на зелената трансформация в бизнеса

Зеленият преход е тема, която вече стана неразделна част от ежедневието ни. По нея постоянно говорят и политици, и бизнесмени, и експерти и обикновените хора. Всеобщото схващане е, че постигането на екологичните цели ще струва много пари, което разбира се е вярно и че зелената трансформация засяга най-вече енергетиката, енергоемките индустрии и транспорта, който трябва да премине на електричество и водород, за да не замърсява природата. Всъщност казаното е до голяма степен е така, но далеч не изчерпва всички аспекти на зелената трансформация.

Всъщност те обхващат още много области, бизнеси, сфери на живота, сектори на икономиката. Тази теза бе потвърдена и от глобалният директор за устойчиво развитие на Филип Морис Интернешънъл Мигел Колета, който участва в международния форум “Зеленият преход – решения и предизвикателства за България”, който се проведе на 15 октомври тази година в София и бе организиран от Dir.bg и 3eNews. В презентацията си той отбеляза, че когато се заговори за зелената трансформация, хората далеч не се сещат за тютюневи компании като Филип Морис Интернешънъл, нито пък за това, че тя не се изчерпва само в осигуряването на чиста енергия и намаляването на въглеродните емисии. Това, което прави през последните години международния лидер в индустрията доказва тази теза. Дейностите и активностите ѝ в посока на устойчивото ѝ развитие са свързани разбира се с актуалното намаляването на въглеродния отпечатък, но в много по-голяма степен с цялостната мащабната трансформация на бизнесаѝ в изпълнение за визията за изграждане на бъдеще без дим. През последните над 12 години Филип Морис Интернешънъл инвестира над 8 млрд. щатски долара в научни изследвания, разработки и комерсиализация на революционни продукти без дим, които са по-малко вредни от конвенционалните цигари. Така устойчивото развитие се превръща от просто една стратегия в сърцевината на бизнеса на компанията.

“Нашата цел е да направим цигарите продукт от миналото, уповавайки се на солидна наука и технологии за разработката на бездимни алтернативи, които са по-добрият избор за всички пълнолетни пушачи, които иначе биха продължили да пушат. Инвестирайки в научни изследвания и разработки на иновации, ние всъщност инвестираме в социален и човешки капитал, възможности за развитие на научна и развойна дейност, така че да се радваме един ден на свят без цигарен дим.”, отбеляза Колета.

Тази трансформация и съответно, стратегията за устойчиво развитие започва с мисията на Филип Морис Интернешънъл за бъдеще без дим чрез предлагането на бездимни продукти, алтернативи на традиционните тютюневи изделия и предоставянето на възможност на пълнолетните потребители да изберат по-малко вреден продукт.

В същото време зелената трансформация във Филип Морис Интернешънъл е пряко свързана с разработката на иновации. Затова и компанията спазва строго своите глобални цели, свързани с за устойчивото развитие, а прогресът се измерва и проследява в годишния интегриран доклад на компанията. Четири са основните направления на действие в областта на устойчивото развитие на ФМИ: инвестиции в разработка на продукти с намален риск, бизнес процеси, базиращи се на отлични постижения, социална отговорност и грижа за партньорите, местните общности и околната среда.

Тези направления отразяват проблеми или възможности, където смятаме, че можем да имаме най-голямо въздействие, като се ангажираме да осъществяваме програми, които могат да имат реално изражение за постигане на амбициозните цели, които сме си поставили във всяка от тези области.

Целта за намаляване на въглеродния отпечатък и използването на чиста, зелена енергия се отнася не само за производството на самата компания, но и за суровините и продуктите на доставчиците.

В тази връзка глобалният директор Мигел Колета дава и друг пример от бизнеса- транспортните компании, с които компанията си партнира. Суровините за производството на продукцията на Филип Морис Интернешънъл се транспортират от избраните доставчици на компанията до нейните производствени мощности. В тази връзка е важно също как компаниите по веригата работят за своя зелен преход, така че тяхната дейност, която е пряко свързана с тази на Филип Морис Интернешънъл също в един момент да стане декарбонизирана, за да не оставя въглероден отпечатък, свързан с бизнеса и продукцията на международната тютюнева компания. Според думите на Колета постигането на въглеродния неутралитет минава и през въглеродно неутрални суровини, материали и др., доставяни на производителя по веригата.

Компаниите малки или големи, водени от идеята за за намаляване на въглеродните емисии, не трябва да забравят и за другите основни елементи от устойчивото развитие – замърсяването на околната среда, спазването на правата на човека и грижата за здравето на хората, защото именно хората са най-важният капитал във всяка сфера на икономиката. А предвид това, че климатичните промени вече са налице и човечеството е закъсняло с прилагането на мерки срещу тях, се налага спешно да се преосмислят бизнес моделите и тези в обществото компаниите за промяна на начина, по който бизнесите оперират.

Друг важен фактор за зелената трансформация на бизнеса е да се измерва ефекта от заложените цели, . Това е възможно, според Колета, и във Филип Морис Интернешънъл го прилагат успешно. Измервайки своята бизнес трансформация, всяка компания ще може във всеки един момент да знае докъде е стигнала в преходния си период, какви резултати е постигнала спрямо заложените цели, кога ще ги достигне 100%, какъв е постигнатият напредък като цяло и към какво трябва да се насочи повече внимание. Измерването на тези и други показатели посочват на фирмите също и накъде да насочат инвестициите си, за да бъдат те по-ефективни и устойчиви. Също така обаче те са все по-осезаем фактор за външните инвеститори. Наблюденията на Мигел Колета показват, че в последните години инвеститорите все повече се интересуват от т.нар. ESG фактори (екологичните, социалните и управленските фактори за оценяване на компанията или бизнеса – бел.ред.) преди да пристъпят към влагането на капитали и при определянето на риска за предстоящите инвестиции. “Наскоро обявихме новата финансова рамка на Филип Морис Интернешънъл, свързана с трансформацията и устойчивото развитие, която регламентира и обвързва финансовите инструменти за инвестиции в компанията с екологичните, социалните и управленските показатели за въздействие на нашия бизнес и целите, които сме си задали. По този начин ще засилим интереса към нас като компания. Но паралелно с това вярваме, че така ще ангажираме все повече инвеститори, които да подкрепят трансформацията на нашия бизнес. Това беше анонсирано през септември, когато пуснахме револвиращ финансов инструмент на стойност 2.5 милиарда долара, обвързан с две от основните ни цели от стратегията за устойчиво развитие”, дава пример Колета.

Инвестициите са ключови за трансформацията на бизнеса, на продуктите и услугите, които компаниите предлагат на пазара, за иновациите, които трябва да въведат заради зелената трансформация. Поради различните специфики на отделните сектори на икономиката, състоянието, в което се намират в даден момент, типа на компанията и други фактори, за някои фирми ще е по-лесно да намерят средства за финансиране на зелените си инвестиции, докато за други ще е необходимо привличане на външен ресурс. За да бъде успешно то, те ще трябва да докажат на инвеститорите си точно за какво ще похарчат средствата им. Поради което трябва да имат и ясни и точни проекти и цели. Ако отново се вземе за пример стратегията на Филип Морис Интернешънл; – част от нея е до 2030 г. компанията да постигне въглероден неутралитет във всички свои вътрешни дейности. А към 2050 г. това трябва да е в сила и за цялата ѝ верига за доставки. Така дружеството ще пренесе своите цели и стратегии и върху други компании, което да доведе до резултат в общата цел за постигане на зелена икономика, която не оказва влияние на околната среда.

Финансирането на собствените проекти за преход към климатично неутрален бизнес не е единственото препятствие пред фирмите на пазара. Иновациите и ноу-хауто също са от ключово значение за крайния успех. И тук вече разликата между големите и малките се размива. Според Мигел Колета не само големите компании могат да предават опита си и знанията на малките, обратното е също толкова важно и възможно. Въпросът е кой е измислил и въвел някаква иновация, която да може да бъде приложена и в друга компания или друг бизнес въобще. Така трансферът на знания и опит също се превръща в неразделна част от общия зелен преход.